Contacts

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Legal address: Ukraine, 18005, city Cherkasy, street Nizhnyaya Gorova, b. 103, apt. 56

Actual office address: Ukraine, 18035, city Cherkasy, street Sergeant Volkov, b. 95
tel. +380961237615; +380472310888
havrysh.olena@rodynalg.org.ua

Director of the Fund: Olena Havrysh, tel. +380961237615; +380472310888
havrysh.olena@rodynalg.org.ua

Deputy Director of the Fund: Svitlana Kravchenko, tel. +380985992362 kravchenko.svetlana@rodynalg.org.ua